نظر به افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به موادغذایی، این صنعت به عنوان یکی از صنایع مهم و استراتژیک شناخته می شود، که دارای فرصت های بلقوه ی بسیاری است.لذا شرکت شایگان تاو عرش بخشی از فعالیت خود را معطوف به صنایع غذایی نموده است و در این راستا شرایطی را فراهم نموده تا در زمینه واردات و صادرات با مشارکت تامین کنندگان و مشتریان این صنعت همکاری تجاری سود آوری را ایجاد نماید.