شرکت شایگان تاو عرش در زمینه تامین و عرضه کودها و آفت کش های کشاورزی فعال است و با داشتن تجربه کافی در این زمینه، توانایی شناسایی نیاز مشتریان و ارائه محصولات مناسب به انها را دارد.